PRIVACY POLICY

 

Dit is de Privacy Policy van Blue Innovation B.V. (hierna te noemen “Bluebusiness”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Rietsingel 46, te Zwaanshoek. Bluebusiness is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80387578. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

 

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

a.     Contact en NAW gegevens

b.     E-mailadres

c.     Financiële gegevens

d.     Accountgegevens

e.     Overige door u verstrekte persoonsgegevens

 

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Bluebusiness verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

Beveiliging en veiligheid

Bluebusiness heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Disclaimer website
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Bluebusiness behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Bluebusiness aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Bluebusiness voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring
Bluebusiness maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Bluebusiness mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bluebusiness maakt gebruik van functionele cookies, deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Op de website van Bluebusiness worden tevens gebruik gemaakt van cookies behoeve van Google Analytics. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@bluebusiness.nl.

 

Gebruik Social Media
Bluebusiness maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Instagram, Facebook, Twitter en Youtube). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst BlueBusiness u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Bluebusiness persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoelang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@bluebusiness.nl.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@bluebusiness.nl.

 

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Bluebusiness kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website. 

 

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met Bluebusiness
door een e-mail te sturen naar info@bluebusiness.nl.

Blue Business popup Icon

Blue Business

Do mobiele app am je bol business te managen!

Binnenkort beschikbaar

Meld je nu aan en je bent verzekerd van jouw “early adaptor” korting zodra we live gaan.