Algemene voorwaarden Blue Innovation BV versie 2021

De besloten vennootschap Blue Innovation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80387578 en is gevestigd Rietsingel 46, 2136 LB Zwaanshoek

Artikel 01 – Begrippen

Artikel 02 – Toepasselijkheid

Artikel 03 – Offertes en aanbiedingen

Artikel 04 – De overeenkomst

Artikel 05 – Herroepingsrecht

Artikel 06 – Prijs

Artikel 07 – Toegang tot de SaaS-dienst

Artikel 08 – Garanties SaaS-dienst

Artikel 09 – Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Beperking van aansprakelijkheid

Artikel 12 – Intellectuele Eigendomsrechten

Artikel 13 – Prijs

Artikel 14 – Betaling en incassokosten.

Artikel 15 – Conformiteit en garantie

Artikel 16 – Levering

Artikel 17 – Wijziging opdracht

Artikel 18 – Opzegging

Artikel 19 – Klachtenregeling

Artikel 20 – Intellectueel eigendom

Artikel 21- Aansprakelijkheid

Artikel 22 – Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Begrippen

1.     In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.     Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het verrichten van Diensten door Blue Innovation.

3.     Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

4.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5.     Klant: de consument en ondernemer gezamenlijk.

6.     Diensten: de Diensten die Blue Innovation aanbiedt zijn het ter beschikking stellen van de SaaS-dienst Bluebusiness, inclusief de Website en de Mobiele app.

7.     Dienstverlener: de besloten vennootschap Blue Innovation B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland die Diensten aan Klant aanbiedt hierna: Blue Innovation

8.     Overeenkomst: Elke overeenkomst en andere verplichting tussen Klant en Blue Innovation, alsmede voorstellen van Blue Innovation voor zowel Diensten als de SaaS-dienst, die door Blue Innovation aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Blue Innovation waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

9.     Software-as-a-Service (SaaS) dienst: het op afstand beschikbaar stellen en houden (via internet) van de Blue Business software bestaande uit zowel de Website als Mobiele app, zonder dat aan Klant een fysieke drager met de betreffende software wordt verstrekt.

10.  Website: de website Bluebusiness.app die toegang geeft tot de Bluebusiness software (SaaS-dienst)

11.  Mobiele app, de mobiele Android en iOS op die toegang geeft tot de Bluebusiness software (SaaS-dienst)

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Blue Innovation en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Blue Innovation en de Klant.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Blue Innovation zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

5.     Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Blue Innovation.

6.     De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Klant aan een derde worden overgedragen tenzij Blue Innovation uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Klant. Het staat Blue Innovation vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1.     Alle door Blue Innovation gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en hebben een geldigheid van 14 dagen.

2.     Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.

3.     De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken voor de opgestelde offertes en/of opdrachten. Blue Innovation mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.

4.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.  Alle afbeeldingen die getoond worden op de website van Bluebusiness.app zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Blue Innovation niet.

Artikel 4. De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de offerte, betaling van het bedrag of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden.

2.     Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Blue Innovation onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Blue Innovation passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Blue Innovation daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     Blue Innovation kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Blue Innovation op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     Indien Blue Innovation zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht

1.     Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de Consument.

2.     Mocht een Consument, gebruik willen maken van het herroepingsrecht dan is Blue Innovation gerechtigd om de kosten die tot dan gemaakt zijn in rekening te brengen.

3.     Het Bedrijf dat een software abonnement met Blue Innovation is aangegaan heeft geen recht om deze overeenkomst te herroepen.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

1.     Blue Innovation zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2.     De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Blue Innovation aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Blue Innovation heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen als de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

3.     Bij de uitvoering van de Diensten is Blue Innovation niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen als daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Als de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Blue Innovation, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

4.     Klant maakt een gebruikersaccount aan voordat de betaling voor de het abonnement plaatsvindt. Nadat Klant de betaling voor het abonnement heeft verricht, wordt het account van Klant geactiveerd.

5.     Blue Innovation is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6.     Indien Blue Innovation op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Klant, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Klant.

7.     De broncode alsmede de technische documentatie van SaaS-dienst, de Website en Mobiele App is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Klant.

8.     Zowel Klant als Blue Innovation kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen SaaS-dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Klant. Klant wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Klant het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Klant kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Blue Innovation de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

9.     Blue Innovation is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 7. Toegang tot de SaaS-dienst

1.     Blue Innovation biedt enkel en alleen het gebruik van de SaaS-dienst, inclusief Website en Mobiele app aan. Blue Innovation heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de feitelijke uitvoering van de webshop van de Klant.

2.     Op het gebruik van de Website zijn tevens de gebruiksvoorwaarden van Blue Innovation van toepassing.

3.     Blue Innovation komt het recht toe Klant de toegang tot de SaaS-dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de SaaS-dienst te beëindigen ingeval van misbruik en/of mogelijke strafbare feiten.

4.     Blue Innovation is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de SaaS-dienst in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de SaaS-dienst is bedoeld.

5.     Blue Innovation streeft ernaar om zich in te spannen om de SaaS-dienst en de toegang tot de SaaS-dienst voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de SaaS-dienst. Blue Innovation is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de SaaS-dienst en het gebruik van de SaaS-dienst op te schorten. Blue Innovation is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de SaaS-dienst te kunnen waarborgen.

6.     Het staat Blue Innovation vrij onderhoud te (laten) plegen aan de SaaS-dienst , inclusief de Website en de Mobiele app en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Blue Innovation aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de SaaS-dienst, de Website en/of Mobiele app, doch zal Blue Innovation zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de SaaS-dient, de Website en Mobiele app zonder beperkingen en of onderbrekingen.

7.     Blue Innovation is gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van dienstverlening.

8.     Indien Blue Innovation op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Klant, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Klant.

9.     Indien sprake is van wijzigingen, kan Blue Innovation de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Bluebusiness SaaS-dienst. Nimmer is Blue Innovation gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.

10. Blue Innovation verstrekt schriftelijk en/of mondeling inlichtingen met betrekking tot de door Klant te nemen maatregelen ter voorkoming en beperking van schade ten gevolge van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens. Klant treft zo nodig aanvullende maatregelen.

Artikel 8. Garanties SaaS-dienst

1.     Blue Innovation voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Blue Innovation in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

2.     Klant kan slechts een beroep doen op de door Blue Innovation gegeven garantie indien Klant volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

3.     Indien Klant zich terecht beroept op de garantie, is Blue Innovation gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

4.     Blue Innovation staat er niet voor in dat de Website en/of Mobiele app zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Blue Innovation spant zich in om fouten in de Tool binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op Website en/of Mobiele app welke door Blue Innovation zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Klant tijdig zijn gemeld.

5.     Blue Innovation is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Bluebusiness software en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Bluebusiness software. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de Bluebusiness software van Klant ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

6.     Klant accepteert zowel de Website als de Mobiel app als ‘AS IS’.

7.     Klant dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Blue Innovation te melden op een wijze dat Blue Innovation in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Klant van Blue Innovation een bevestiging van de melding verstrekt aan Klant.

8.     Enige door Blue Innovation opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Blue Innovation.

9.     De inhoud van het opgeleverde advies van Blue Innovation is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Blue Innovation opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Blue Innovation. Blue Innovation is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

10. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Blue Innovation is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Blue Innovation naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Klant dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Blue Innovation verstrekte inlichtingen.

11. Blue Innovation is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en/of Mobiele app en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website en/of Mobiele app. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Klant ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

12. Aansprakelijkheid van Blue Innovation voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Blue Innovation is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website en Mobiele app die zonder uitdrukkelijke toestemming van Blue Innovation heeft plaatsgevonden.

13. Blue Innovation staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde SaaS-dienst, inclusief de Website en/of Mobiele app werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur.

14. Tijdens de garantieperiode komt Klant uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Blue Innovation niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Klant de betreffende kosten te vergoeden.

15. Blue Innovation staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden Bluebusiness software, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Artikel 9. Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

1.     Blue Innovation stelt de overeengekomen Bluebusiness software en gebruikersdocumentatie op basis van een gebruikslicentie gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter beschikking aan Klant. Nimmer is de Overeenkomst tot het gebruik van de SaaS-dienst en/of Bluebusiness software aan te merken als een koopovereenkomst.

2.     Het gebruik van de Bluebusiness software door Klant kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door Blue Innovation aangepast worden.

3.     Blue Innovation is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Bluebusiness software door Klant. Klant onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.

4.     Klant mag de Bluebusiness software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.

5.     Het is Klant nimmer toegestaan de Bluebusiness software te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde. Evenmin is het Klant toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Bluebusiness software, dan wel de Bluebusiness software bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Bluebusiness software uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt.

6.     Klant is nimmer gerechtigd de Bluebusiness software geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Blue Innovation. Blue Innovation is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

7.     Desgevraagd verleent Klant op eerste verzoek volledige medewerking aan een door Blue Innovation uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.

8.     Indien en voor zover de Bluebusiness software van derden ten behoeve van Klant ter beschikking stelt, gelden voor het gebruik van die Bluebusiness software tevens de gebruiks- en/of licentievoorwaarden van de desbetreffende derde.

9.     Indien en voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden niet van toepassing zijn of buiten toepassing worden verklaard, is het in deze algemene voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.

10. Blue Innovation is niet gehouden tot het ter beschikking stellen van de voor het gebruik en/of onderhoud van de Website en/of Mobiele app benodigde support software en programma- of databibliotheken. Blue Innovation kan een vergoeding verlangen voor het ter beschikking stellen van voornoemde support software en/of programma- of databibliotheken.

11. Bovengenoemde gebruiksbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, en Klant zelfstandig de volledige kosten voor ontwerp en ontwikkeling heeft gedragen.

Artikel 10 Overmacht

1.     Blue Innovation is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2.     Onder overmacht aan de zijde van Blue Innovation wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Blue Innovation, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Blue Innovation zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, software of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Blue Innovation buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3.     Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 11. Beperking van aansprakelijkheid

1.     Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Blue Innovation alleen geacht te bestaan indien Blue Innovation dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2.     Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Blue Innovation, is Blue Innovation uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Blue Innovation binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Blue Innovation deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Blue Innovation in staat is om adequaat te reageren.

3.     Indien het verrichten van Diensten door Blue Innovation leidt tot aansprakelijkheid van Blue Innovation, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de SaaS-dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 6 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

4.     Blue Innovation is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Blue Innovation geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

5.     Blue Innovation is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Website, Mobiele app en of die van gelinkte websites.

6.     Blue Innovation is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en/of de Mobiele app, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website en/of Mobiele app.

7.     Aansprakelijkheid van Blue Innovation voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Blue Innovation is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Blue Innovation die zonder uitdrukkelijke toestemming van Blue Innovation heeft plaatsgevonden.

8.     Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden, SMS codes en dergelijke.

9.     Blue Innovation staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Blue Innovation verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de dienstverlening.

11. Enige door Blue Innovation opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Blue Innovation.

12. De inhoud van het opgeleverde advies van Blue Innovation is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Blue Innovation opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Blue Innovation. Blue Innovation is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

13. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Blue Innovation vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Blue Innovation. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Blue Innovation dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Blue Innovation eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

1.     Alle rechten van intellectuele eigendom van Blue Innovation, waaronder verstaan aan Klant ter beschikking gestelde SaaS-dient, de Website, Mobiele app, databestanden, Bluebusiness software, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Blue Innovation, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Blue Innovation.

2.     Het is Klant verboden om enig onderdeel van SaaS-dienst, de Website, Mobiele app en/of Bluebusiness software waarop de IE-rechten en auteursrechten van Blue Innovation rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Innovation en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Blue Innovation opgeleverde zaken, dient Blue Innovation expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3.     Het is Klant verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Blue Innovation rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website en/of Mobiele app, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.     Het is Klant voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de SaaS-dient, de Website, de Mobiele app, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.

5.     Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Blue Innovation.

6.     Klant vrijwaart Blue Innovation voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking is gesteld. Klant zal Blue Innovation onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.

7.     Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van Blue Innovation, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 13. Prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

3.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Blue Innovation niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.

4.     Blue Innovation kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.

Artikel 14. Betaling en incassokosten. 

1.     De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.  

2.     De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Blue Innovation te melden.

3.     Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering van rechtswege in verzuim en is Blue Innovation gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.     Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Blue Innovation. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen: a. 15% over de eerste € 2.500;

b.     10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;

c.     5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;

d.     1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;

e.     0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.

5.     De volledige vordering van Blue Innovation op klant is onmiddellijk opeisbaar als:

a.     Klant failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;

b.     Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;

c.     Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 15. Conformiteit en garantie

1.     Blue Innovation staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

2.     Klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt, toegang krijgt tot de systemen of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

Artikel 16. Levering

1.     Blue Innovation zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.     Blue Innovation zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen.

3.     Blue Innovation zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn overeen is gekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 2 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Blue Innovation het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 17. Wijziging opdracht

1.     Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

2.     Blue Innovation kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Blue Innovation zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3.     Blue Innovation mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 18. Opzegging

1.     De klant kan de overeenkomst tegen elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand, ingaande aan het begin van de maand.

2.     Indien de klant opzegt zal de klant per einddatum geen toegang meer hebben tot de software.

 

Artikel 19. Klachtenregeling

1.     Blue Innovation beschikt over een voldoende bekent gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Blue Innovation.

3.     Bij Blue Innovation ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Blue Innovation binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     De klant dient Blue Innovation in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 20. Intellectueel eigendom

1.     Blue Innovation behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2.     Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Innovation.

3.     Alles dat Blue Innovation levert, blijft eigendom van Blue Innovation totdat klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

4.     Als Blue Innovation zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Blue Innovation om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Blue Innovation deze terug kan nemen.

 Artikel 21. Aansprakelijkheid

1.     Blue Innovation is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Blue Innovation.

2.     Blue Innovation is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij zijn uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem.  

3.     Indien Blue Innovation aansprakelijk is gesteld en zij deze aansprakelijkheid erkend hebben dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:  

a.     het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Blue Innovation minus de eigen risico.  

b.     Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.

Artikel 22. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

1.     Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

2.     Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.

Zwaanshoek, Augustus 2021

Blue Business popup Icon

Blue Business

Do mobiele app am je bol business te managen!

Binnenkort beschikbaar

Meld je nu aan en je bent verzekerd van jouw “early adaptor” korting zodra we live gaan.